Külastaja meelespea

Abja Kultuurimaja külastaja meelespea

Külastaja sisekorraeeskirjad

 

Kultuurimajas viibijate turvalisuse, mugavuse ja meeldivuse huvides tuleb kõikidel Külastajatel täita käesolevaid sisekorraeeskirju ja Korraldaja poolt kehtestatud muid nõudeid.

 

! Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele.

! Reeglite mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustuseks nende täitmiseks

 

 1. SISSEPÄÄS
  • Pilet on ühekordne, kultuurimajast või kultuurimaja poolt korraldatud ürituse alalt lahkudes kaotab pilet kehtivuse.
  • Kultuurimaja üritustele pääseb korrektse ja terve pileti ettenäitamisel turvatöötajale/piletikontrollijale. Pilet tuleb alles hoida kultuurimajast või kultuurimaja poolt korraldatud ürituselt lahkumiseni. Pilet kaotab kehtivuse kui see on rikutud.
  • Kultuurimajja ja kultuurimaja poolt korraldatud üritusele ei lubata ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvaid inimesi.
  • Kultuurimaja üritusele sissepääsul on turvatöötajatel õigus teostada Külastajate ja Külastajate valduses olevate esemete (sh. kotid ja taskud jms) turvakontrolli. Turvakontrollist keeldujaid kultuurimajja või kultuurimaja poolt korraldatavale üritusele ei lubata.
  • Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete (sularaha, väärisesemed, autovõtmed jms) kadumise eest Abja kultuurimaja ei vastuta.

 

 1. KÜLASTAJAL ON KEELATUD
  • siseneda oma toiduainete- ja jookidega (sh. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid)
  • siseneda lemmikloomadega
  • siseneda relva, pürotehnika või muu taolise esemega
  • siseneda isikul, kellel on alkoholi- või narkojoobe tunnused
  • siseneda jalanõudes, mis kahjustavad maja siseruumide põrandat
  • siseneda rulluiskude, rulade ja jalgratastega
  • suitsetamine selleks mitteettenähtud kohtades (sh. e-sigaret) Suitsetamine on lubatud kultuurimaja ees või kultuurimaja poolt korraldatud üritusel selleks ettenähtud kohas, mis omab vastavaid märgistusi
  • narkootikumide ja psühhotroopsete ainete omamine, tarbimine, nendega kauplemine või nende pakkumine teistele isikutele
  • kasutada füüsilist vägivalda teiste isikute suhtes ja omastada võõrast vara
  • Vandalism, looduse rüüstamine ja prügi viskamine selleks mitte ettenähtud kohta
  • Ilma loata filmimine ja pildistamine
  • Omavoliline reklaamtegevus
  • Igasugune üritust ja kaaskülastajaid häiriv tegevus või selle soodustamine
  • Maja inventari rikkumine, määrimine ja hävitamine

Korraldajal ja turvatöötajatel on õigus kõrvaldada kultuurimajast või kultuurimaja poolt           korraldatava ürituse territooriumilt isikud, kes käituvad häirivalt, rikuvad sisekorraeeskirju. Ürituselt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab edasise õiguse sisenemiseks. Kõrvaldatud isikul ei ole õigust nõuda Korraldajalt pileti tagasi ostmist ja/või selle hüvitamist

Korraldajal on õigus nõuda Külastaja poolt kultuurimajast või kultuurimaja poolt korraldatud Ürituse territooriumil olevale varale tekitatud kahjude kohest hüvitamist vastavalt vara maksumuse või taastamise turuväärtusele. Kahjude mittehüvitamise korral on Abja Kultuurimajal õigus juhinduda võlaõigusseaduse sätetest.

 

 1. KÜLASTAJA KOHUSTUSED
  • Järgima kultuurimaja sisekorraeeskirju
  • Käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme
  • Hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse
  • Alluma Korraldaja ja turvatöötajate seaduslikele korraldustele
  • Lapsevanemad on kohustatud vastutama oma laste turvalisuse ja tegevuse eest, samuti jälgima, et lapsed ei häiriks oma tegevusega kolmandaid isikuid.

 

 1. ÜLDINE
  • Abja Kultuurimajal ja tema volitatud isikutel (sh turvatöötajatel) on õigus kontrollida käesoleva sisekorraeeskirjade nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on õigus nõuete eiraja kultuurimajast või kultuurimaja poolt korraldatud ürituselt välja saata, seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel.
  • Kultuurimajal on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest.
  • Abja kultuurimaja ega turvateenistus ei vastuta Külastaja võimalike vigastuste ja isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest kultuurimajas, kultuurimaja poolt korraldatud ürituse territooriumil ja parklas. Ürituse järgselt leitud asju hoitakse Ürituse korraldaja poolt 1 nädal alates Ürituse päevast.
  • Kultuurimaja ei vastuta Korraldajast mitteoleneva probleemi tekkimise eest.
  • Abja Kultuurimajal ja tema volitatud isikutel (sh turvatöötajatel) on õigus nõuda vanusepiiranguga ürituste ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti.
  • Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei.

 

 

 

 

 

 

 

Abja Kultuurimaja