Abja naiskoor Õbeäidsme kuulutab välja avaliku konkursi koorile logo leidmiseks

Abja naiskoor Õbeäidsme kuulutab välja avaliku konkursi koorile logo leidmiseks. Logo on naiskoori tervikliku visuaalse identiteedi loomise aluseks.

Konkurss algab 10. märtsil ja lõpeb 30. aprillil 2015.

Naiskoor Õbeäidsme on hetkel Abja valla ainus täiskasvanute koor. Nimekonkursi tulemusena kanname uhket ja säravat mulgikeelset nime Õbeäidsme, mis tähendab hõbelilli või hõbeõisi. Abja piirkonna mulkidele tõi õitsengu linakasvatus ja seega kasutame koorivormis Abja vapilt tuttavat linaõie motiivi, mida soovime edasi kanda ka logole.Õbeäidsmele on kõige olulisem esineda hästi oma kodulaval, kuid tähtsad on ka suured kooslaulmised ja peod – Viljandimaa laulupeod, Mulgi Peod ja muud ühised väljasõidud. Käesolevast aastast on Abja naiskoor Õbeäidsme Eesti Naislaulu Seltsi liige.

 

Konkursi tingimused

Üldtingimused:

 1. Konkursi korraldaja on Abja naiskoor Õbeäidsme
 2. Konkursi eesmärk on leida Abja naiskoorile Õbeäidsme logo sobivaim visuaalne lahendus
 3. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Osaleja võib esitada konkursile rohkem kui ühe töö.
 4. Konkursi keel on eesti keel.
 5. Konkursil osaleja vastutab selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu ühelegi kolmandale isikule.
 6. Töö saatmisega konkursile nõustub konkursil osaleja konkursi tingimustega.
 7. Konkurss algab 9. märtsil ja lõpeb 30. aprillil 2015.

 

Tingimused konkursitööle:

 1. Logo seondub koorilauluga ja naiskoori nimega Õbeäidsme, logo kujutis on selge ja üheselt mõistetav, lahendus väljendab piirkondlikku kuuluvust,  koorilaulu traditsioonide edasikandvust ja positiivset energiat. Logo peab olema mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
 2. Logo kujunduses peab olema kasutatud sinist linaõit. Viide: Abja valla vapp.
 3. Logo täisversioonis peab olema ette nähtud võimalus kirjutada asutuse nimi välja nii eesti keeles kui ka inglise keeles (Abja naiskoor Õbeäidsme/Abja Female Choir Õbeäidsme)
 4. Logo on kasutatav ka oluliselt vähendatud ja suurendatud kujul.
 5. Logo peab olema kasutatav mustvalge ja värvilisena, paberil ja tekstiilil trükituna ning veebikeskkonnas.
 6. Värvilise logo puhul on kasutatud maksimaalselt 5 värvi.
 7. Logo on esitatud digitaalselt, pdf või jpg formaadis või käsitsi joonistatult.

 

Konkursi läbiviimise kord:

 1. Konkursitöö esitatakse aadressil: tiiusommer@gmail.com, teemaks märkida „logokonkurss“. Tööle lisada esitaja ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon.
 2. Tööd tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks  2015.

 

Tööde valik ja hindamine:

 1. Tööde vastavuse konkursi tingimustele otsustab Abja naiskoor Õbeäidsme liikmetest koosnev žürii.
 2. Saabunud konkursitööde kohta koostatakse nimekiri milles fikseeritakse esitatud tööde arv ja saabumise järjekorranumbrile vastav töö nimi.
 3. Źürii otsustab, milline konkursitöö tunnistatakse vastavaks konkursi tingimustele. Konkursitööd ei hinnata, kui see ei ole esitatud tähtajaks, ei vasta nõutud mahule ja vormile. Źürii hindab tööde vastavust konkursi tingimustele, innovaatilisust ja teemakohasust.
 4. Źürii valib võitja ja konkursi tulemused kuulutatakse välja 16. mail 2015. aastal Abja Kultuurimaja kodulehel. Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt nädala aja jooksul peale konkursi tulemuste selgumist.

 

Konkursi auhind:

 1. Konkursi auhinnafondi kuulub 50 eurot.
 2. Auhinnafondi jaotamise otsustab žürii.
 3. Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad Abja naiskoorile Õbeäidsme üle auhinnatud tööde autori(te) kõik konkursitööga seonduvad varalised intellektuaalomandi õigused. Samuti loetakse, et samast hetkest on autor(id) andnud Abja naiskoorile Õbeäidsme ainulitsentsi konkursitööga seotud kõikide „Autoriõiguse seaduse“ §-s 12 nimetatud isiklike õiguste teostamiseks (v.a. õigus esineda üldsuse ees konkursitöö loojana). Litsentsileping on tähtajatu ilma selle korralise ülesütlemise õiguseta. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.
 4. Auhinnatud tööde autorid on teadlikud ja nõustuvad käesolevale konkursile töö esitamisega, et Abja naiskoor Õbeäidsme võib taotleda konkursitöö või selle teatud osa kaubamärgina registreerimist.
 5. Abja naiskooril Õbeäidsme on õigus konkursitöö teostamise käigus teha vajadusel muudatusi koostöös konkursitöö autoriga.